Warunki współpracy i inne ważne informacje.

Pierwsze 3 zamówienia realizowane są po dokonaniu przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia brutto, kolejne zamówienia realizowane są z odroczonym terminem płatności, który uzależniony jest od okresu współpracy a także od wartości łącznej zamówień. Odroczony termin płatności nie dotyczy firm mających siedzibę poza granicami RP, z takimi firmami rozliczamy się tylko na zasadzie przedpłaty. Odroczony termin płatności zostaje przyznany po uprzednim przedstawieniu: wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS, zaświadczenia o nadaniu REGON oraz NIP. W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności następuje powrót do przedpłat.

Po przyjęciu zamówienia do realizacji jakiekolwiek zmiany w zamówieniu mogą wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów uzależnionych od stopnia zaawansowania prac przygotowawczych lub produkcji, m.in: wyświetlenie klisz, sit, kalibracji maszyn znakujących, zaawansowania procesu znakowania etc.

Przy odbiorze Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru pod względem ilościowym, jakościowym oraz jego zgodności z zamówieniem. Brak jakichkolwiek zastrzeżeń wobec powyższego wyklucza roszczenia w tym zakresie.

Reklamacje jakościowe wynikające z uszkodzenia produktu w czasie transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego wraz z przewoźnikiem.

Reklamacje należy składać na piśmie pod rygorem nieważności. Koszt dostawy reklamowanego towaru pokrywa reklamujący.
Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego wraz z towarem.
Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, wówczas naprawa szkody (zależnie od przedmiotu) nastąpi w terminie 14 dni  roboczych w przypadku produktów produkcji krajowej oraz w ciągu 30 dni w przypadku produktów importowanych.
Koszt wysyłki naprawionego towaru pokrywa reklamujący.
 
Reklamacje dotyczące znakowania na produktach:
W przypadku nadruków w skali Pantone, CMYK lub RAL reklamacji nie może podlegać kolor znakowania jeśli nie odbiega on więcej niż 10% od oczekiwanego koloru określonego w palecie Pantone, CMYK lub RAL. Odstępstwo takie może wystąpić w zależności od surowca na którym odbywa się znakowanie. W przypadku nadruku bez podkładu na produktach innego koloru niż biały reklamacje są bezpodstawne (dlatego na ciemnych produktach zawsze sugerujemy biały podkład).
W przypadku wypału kalki ceramicznej reklamacji nie podlega kolor znakowania jeśli jego odstępstwo od wskazanego koloru mieści się w granicach +/- 20%.
W przypadku tłoczenia reklamacji nie może podlegać czytelność znakowania ponieważ jest ona uzależniona od podatności danego materiału na tłoczenie i jego odporności na obróbkę termiczną.
W przypadku znakowania laserowego odcień znakowania laserowego nie podlega reklamacji. Kolorystyka znakowania laserowego jest uzależniona od rodzaju powierzchni na której odbywa się znakowanie. Pomimo dołożenia wszelkich starań wykonawca nie może zagwarantować odcienia znakowania oraz powtarzalności koloru znakowania na takich produktach jak skóry, eko-skóry, tkaniny, metale czy ceramika.

Informacje o nieuregulowanych należnościach względem naszej firmy trafiają do Krajowego Rejestru Długów oraz innych branżowych rejestrów nieuczciwych przedsiębiorców powodując przykre konsekwencje dla dłużników.

Przez "Klienta" , "Wykonawcę" rozumie się osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

Niniejszy dokument oraz jego zapisy nie dotyczą Konsumentów w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego.

Joomla Templates by MightyJoomla